კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პირობები

მიზანი

ვებგვერდზე www.AIRCHIE.GE-ზე ვიზიტის დროს ვალდებული ხართ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. შესაძლებელია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განხორციელდეს ცვლილებები და დამატებები, შესაბამისად AIRCHIE.GE მოგიწოდებთ, რომ პერიოდულად გადაამოწმოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

მომხმარებელი, რომელიც AIRCHIE.GE- საკუთარი სურვილით მიაწოდებს პერსონალური ხასიათის ინფორმაციას, ის ავტომატურად ანიჭებს უფლებამოსილებას AIRCHIE.GE- გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შენახვისა და დამუშავების მიზნით.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს AIRCHIE.GE-ის მომხმარებელთა პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების წესს, მიზნებს, გამოყენებისა და შენახვის პირობებს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე, AIRCHIE.GE-ის მიზანია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა.

წინამდებარე დოკუმენტი (კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) წარმოადგენს AIRCHIE.GE-ის ვებგვერდით სარგებლობის წესებისა და პირობების განუყოფელ ნაწილს, რომელიც არის ორმხრივი მავალდებულებელი დოკუმენტი.

ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

 • • AIRCHIE.GE (შემდგომში ჩვენ, ჩვენი, ვებგვერდი) - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული AIRCHIE.GEსაიდენტიფიკაციო კოდი
 • პერსონალური მონაცემი - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს.
 • მონაცემთა დამუშავება - ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება.
 • მონაცემთა სუბიექტი (შემდგომში მომხმარებელი) - ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებაც მუშავდება მონაცემები.
 • მომხმარებლის თანხმობა - წინამდებარე დოკუმენტის მომხმარებლის მიერ გაცნობისა და მისი პერსონალური ხასიათის მონაცემების დამუშავების შესახებ გამოხატული ნება.
 • მესამე პირი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება.
 • პირდაპირი მარკეტინგი - ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ნებისმიერი სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის, მომსახურების შეთავაზება.

თანხმობა

AIRCHIE.GE-ის ვებგვერდით სარგებლობა მიიჩნევა მომხმარებლის მიერ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თაობაზე თანხმობად. შესაბამისად, AIRCHIE.GE- მომხმარებელი ანიჭებს უფლებას დაამუშავოს, შეინახოს და გამოიყენოს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ხასიათის ინფორმაცია.

აღნიშნული ინფორმაცია AIRCHIE.GE-ის მიერ გამოყენებული იქნება მომსახურების გაწევის მიზნებიდან გამომდინარე მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები

AIRCHIE.GE მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს დაამუშავებს, თუ:

 • არსებობს მომხმარებლის თანხმობა.
 • მონაცემთა დამუშავება საჭიროა AIRCHIE.GE-ის მიერ, მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.
 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მომხმარებლისათვის მომსახურების გასაწევად.

მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი

 • • AIRCHIE.GE-ის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
 • • AIRCHIE.GE-ის კანონისმიერი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება;
 • მომხმარებლის მიერ წაყენებული პრეტენზიების აღმოფხვრა;
 • მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე გამოვლენილი აქტივობების მონიტორინგი;
 • • AIRCHIE.GE-ზე განახლებული მონაცემების მომხმარებლებისათვის შეტყობინება;
 • მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაცია;
 • მომხმარებლის მიერ უკუკავშირის დამყარება;
 • • AIRCHIE.GE-ის მიერ დანერგილი სიახლეების დატესტვა;
 • ვებგვერდზე ახალი პროდუქტებისა

კატეგორიები